Logo of K5TEAM

K5TEAM.CF

The singularity is Near

Lịch kiểm tra 1 tiết | Học kì II 2019-2020
Tuần Khối
Khối 10 Khối 11 Khối 12
25 Toán
27 Toán | Hóa Toán | Hóa Hóa
28 Toán | Anh
29 Lý | Anh Văn
30 Lý | Anh Toán Toán | Lý
31 Toán | Hóa Văn Hóa | Anh
32 Văn Anh | Hóa
33 Toán | Anh Toán