Logo of K5TEAM

K5TEAM.CF

The singularity is Near

Updated:
Thời khóa biểu 10A3
SángThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Chào CờThể DụcAnhToánAnhVật Lý
Sinh HọcHóa HọcVăn HọcToánAnhVật Lý
Văn HọcSinh HọcVăn HọcVật LýGDCDĐịa Lý
ToánTin HọcLịch SửKTCNThể Dục
ToánHóa HọcSHL
Lịch học CA2
Chiều
Vật LýToánAnhNghề
Vật LýToánAnhNghề
ToánHóa HọcAnhHóa HọcNghềVăn Học
ToánAnhHóa HọcVật LýVăn Học
Lịch học CA3
Tối
Vật LýHóa HọcToánVật LýAnhHóa Học
AnhToánToánVật LýAnhHóa Học
Updated:
Thời khóa biểu 10A3
Thứ 2
SángChiềuTối
Chào CờVật Lý
Sinh HọcAnh
Văn HọcToán
Toán
Thứ 3
SángChiềuTối
Thể DụcVật LýHóa Học
Hóa HọcVật LýToán
Sinh HọcHóa Học
Toán
Toán
Thứ 4
SángChiềuTối
AnhToánToán
Văn HọcToánToán
Văn HọcAnh
Tin HọcAnh
Hóa Học
Thứ 5
SángChiềuTối
ToánVật Lý
ToánVật Lý
Vật LýHóa Học
Lịch SửHóa Học
Thứ 6
SángChiềuTối
AnhAnhAnh
AnhAnhAnh
GDCDNghề
KTCNVật Lý
Thứ 7
SángChiềuTối
Vật LýNghềHóa Học
Vật LýNghềHóa Học
Địa LýVăn Học
Thể DụcVăn Học
SHL
Lịch kiểm tra 1 tiết | Học kì II 2019-2020
Tuần Khối
Khối 10 Khối 11 Khối 12
25 Toán
27 Toán | Hóa Toán | Hóa Hóa
28 Toán | Anh
29 Lý | Anh Văn
30 Lý | Anh Toán Toán | Lý
31 Toán | Hóa Văn Hóa | Anh
32 Văn Anh | Hóa
33 Toán | Anh Toán